kwaliteit- en milieunormeringen

Kwaliteit

Zandhandel Faasse levert zand van een constante kwaliteit. Een voortdurende controle tijdens het productieproces garandeert deze constante kwaliteit. Onder kwaliteit verstaat Zandhandel Faasse vanzelfsprekend ook het op tijd leveren van een product dat volledig afgestemd is op de wensen van de klant.

Zandhandel Faasse voldoet aan de volgende kwaliteits- en milieu-normeringen:

Productnormeringen:
• BRL 9313
• FPC 2+ CE
• BENOR

Milieunormering:
• Natura 2000
• Milieubarometer

Managementsysteem

De bedrijfsvoering van Zandhandel Faasse BV is vastgelegd in procedures en instructies die in het bedrijfshandboek zijn opgenomen. Zakendoen met Zandhandel Faasse betekent daarom voor u dat u met een bedrijf te maken hebt dat voortdurend aandacht heeft voor optimalisatie van haar bedrijfsvoering en dat streeft naar een zo hoog mogelijke klantvriendelijkheid. Deze wordt ook bij de klanten getoetst. Schepen, winzuigers en machines worden planmatig onderhouden en meetapparatuur ondergaat jaarlijkse inspecties.

BRL 9313

Zand van Zandhandel Faasse voldoet volledig aan de BRL 9313 norm. Deze norm regelt de voortdurende controle op het productieproces van zand. De controle betreft enerzijds de milieutechnische aspecten, anderzijds de samenstelling, de korrelopbouw en de korrelverdeling van het zand. Zeefanalyses die dit laatste aangeven, kunt u hier per winplaats downloaden.
Het zand van Zandhandel Faasse is met deze norm gekwalificeerd volgens de milieutechnische specificaties van het Besluit Bodem Kwaliteit. Het NL BSB Certificaat van Zandhandel Faasse, dat gebaseerd is op de BRL 9313-norm, kunt u hier downloaden.

FPC 2+ / CE

Zandhandel Faasse is gecertificeerd volgens de CE-normering voor toeslagmaterialen. Dit is voor Beton, Asfalt, Mortel en Wegenbouw resp. NEN-EN 12620, 13043, 13139 en 13242. Deze normen regelen de relevante eigenschappen, de prestatieniveaus en de beproevingsmethoden voor deze toeslagmaterialen, welke zijn vastgelegd in bijbehorende prestatieverklaringen (DOP’s). Zandhandel Faasse voert hiertoe wekelijks analyses uit. De betreffende DOP’s kunt u hier downloaden. KIWA Certificaten en Keuringen bewaakt de processen van ISO-certificering, BRL 9313-normering en CE-normering.

BENOR

Zandhandel Faasse bezit 2 BENOR-certificaten voor het zeezand en 1 voor het Westerscheldezand. Het BENOR-merk geeft aan dat het zand in overeenstemming is met de Belgische norm (NBN) en de Technische Voorschriften (PTV 411). Het voldoen aan de Benor eisen wordt regelmatig getoetst door CRIC/OCCN. De Benor certificaten kunt u hier downloaden. De specificaties van de zanden liggen vast in bijbehorende Technische Fiches, die u hier kunt downloaden.

Milieu: Natura 2000 en MER

De Westerschelde is een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn beschermde gebieden op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU.
Om zand te kunnen winnen in het Westerscheldegebied, moet Zandhandel Faasse voldoen aan de zogenoemde natuurtoets. Door periodiek deze toets uit te voeren (en te behalen), laat het zandwinningsbedrijf zien dat het niet de directe leefomgeving van vogels en andere dieren schaadt tijdens het winproces. Het gebied blijft voor vogels en andere dieren intact als foerageergebied, rust- en broedgebied. De provincie Zeeland verleent vergunning voor zandwinning op basis van de rapporten rondom deze natuurtoets.
Voor zandwinning op de Noordzee heeft het bedrijf in samenwerking met collega-bedrijven een milieueffectrapportage (MER) laten opstellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het beleid van Zandhandel Faasse BV is gericht op duurzame winst d.w.z. sociale, ecologische en economische duurzaamheid (People, Planet & Profit). Arbeidsomstandigheden, het voorkomen van milieuvervuiling en duurzaam gebruik van hulpbronnen, nemen een prominente plaats in. Voor het registreren van verbruik hulpmiddelen en milieubelasting en het nemen van bestuurlijke maatregelen is gestart met het gebruik van de Milieubarometer.