Kwaliteit- en milieunormeringen

Kwaliteit Algemeen

Zandhandel Faasse levert zand van een constante kwaliteit.  Een voortdurende controle tijdens het productieproces garandeert dit. Onder kwaliteit verstaat Zandhandel Faasse vanzelfsprekend ook het op tijd leveren van een product dat volledig afgestemd is op de wensen van de klant. Voor het downloaden van betreffende certificaten, ga naar DOWNLOADS!!

Zandhandel Faasse voldoet aan de volgende kwaliteits- en milieu-normeringen:

Productcertificaat:

  • NL BSB  K20886 herkomst en achtergrondwaarden
  • BRL 9313 zand uit dynamische wingebieden

Conformiteitscertificaat:

  • FPC 2+ CE Productcontrole in de fabriek
  • BENOR overeenstemming technische voorschriften

Milieunormering:

  • Natura 2000

Kwaliteits-managementsysteem:

  • Bedrijfshandboek met QHSE richtlijnen

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering van Zandhandel Faasse BV is vastgelegd in procedures en instructies die in het bedrijfshandboek zijn opgenomen. Zakendoen met Zandhandel Faasse betekent daarom voor u dat u met een bedrijf te maken heeft dat voortdurend aandacht heeft voor optimalisatie van haar bedrijfsvoering en  streeft naar een zo groot mogelijke klanttevredenheid. Deze wordt bij de klanten getoetst.  Beunschepen, winzuigers en machines worden planmatig onderhouden en meetapparatuur ondergaat jaarlijkse inspecties. Gecharterde schepen worden qua regelingen geïnformeerd.

NL BSB Productcertificaat K20886

Zand van Zandhandel Faasse wordt geleverd volgens dit, door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, erkende certificaat. Hierin ligt vast dat het geleverde zand voldoet aan de, in dit besluit, vastgelegde milieu-hygiënische specificaties voor grond en baggerspecie en geeft ook de ketenaansprakelijkheid aan. De geldigheid van dit certificaat kan worden geverifieerd op www.kiwa.nl. De gecontroleerde productie en levering ligt vast in de BRL 9313 richtlijn.

BRL 9313

Deze Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het NL BSB ® productcertificaat is vastgesteld door het Gezamenlijk College van Deskundigen Grondstoffen en Milieu. Hierin is de werkwijze vastgelegd voor de uitvoering van het onderzoek ter verkrijging van het productcertificaat  en wordt gebruikt om de werkwijze bij externe controle te verifiëren. Hierin komen o.a. de volgende aspecten aan de orde: producteisen, eisen aan het kwaliteitssysteem, zandwinning, ontzilt zand (bemonstering, analyse en leveringsniveau’s), vaste opslag levering, traceerbaarheid, ketenaansprakelijkheid en beoordeling door de certificatie-instelling en eisen aan de certificatie-instelling.

FPC AVCP2+

Dit conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek (FPC), afgegeven door KIWA onder nummer 0620-CPR-43807, geeft aan dat Zandhandel Faasse haar producten levert onder specifieke eisen volgens de CE-normering voor toeslagmaterialen. Dit is voor Beton, Asfalt, Mortel en Wegenbouw resp. NEN-EN 12620, 13043, 13139 en 13242. Deze normen regelen de relevante eigenschappen, de prestatieniveaus en de beproevingsmethoden voor deze toeslagmaterialen, welke zijn vastgelegd in bijbehorende prestatieverklaringen (DOP’s). Zandhandel Faasse voert hiertoe wekelijks analyses uit. De betreffende DOP’s kunt u hier downloaden.

BENOR

Zandhandel Faasse bezit BENOR-certificaten voor het zeezand. Het BENOR-merk geeft aan dat het zand in overeenstemming is met de Belgische norm (NBN) en de Technische Voorschriften (PTV 411). Het voldoen aan de BENOR eisen en wordt regelmatig getoetst door een door BE-cert aangewezen certificerende instelling. De specificaties van de zanden liggen vast in bijbehorende Technische Fiches.

Natura 2000 en MER

De Westerschelde is een Natura 2000-gebied. Natura 2000-gebieden zijn beschermde gebieden op basis van de Vogel- en Habitatrichtlijn van de EU.

Om zand te kunnen winnen in het Westerscheldegebied, moet Zandhandel Faasse voldoen aan de zogenaamde natuurtoets. Door periodiek deze toets uit te voeren (en te behalen), laat het zandwinningsbedrijf zien dat het niet de directe leefomgeving van vogels en andere dieren schaadt tijdens het winproces. Het gebied blijft voor vogels en andere dieren intact als foerageergebied, rust- en broedgebied. De provincie Zeeland verleent vergunning voor zandwinning op basis van de rapporten rondom deze natuurtoets.

Voor zandwinning op de Noordzee heeft het bedrijf, in samenwerking met collega-bedrijven, een milieueffectrapportage (MER) laten opstellen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Het beleid van Zandhandel Faasse B.V. is gericht op duurzame winst d.w.z. sociale, ecologische en economische duurzaamheid (People, Planet, Profit). Arbeidsomstandigheden, het voorkomen van milieuverontreiniging en duurzaam gebruik van hulpbronnen, nemen een prominente plaats in. Er lopen onderzoeken naar het vergroenen van de vloot.